1. VERİ SORUMLUSU
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak İstanbul Silah ve Savunma Sanayi A.Ş. (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKIKİ SEBEBİ
Toplanan kişisel verileriniz, bu binadaki ziyaretinize ilişkin güvenliğin sağlanması ve Şirketimizin, çalışanlarımızın ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini amaçlarıyla; 6698 sayılı Kanun’un m. 5/2 (f) hükmünde düzenlenen veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ
Toplanan kişisel verileriniz kural olarak herhangi bir üçüncü kişi ya da kurum ile paylaşılmaz. Ancak kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarından gelen taleplerin yerine getirilmesi amacıyla ve Kanun’un m.5/2(ç) hükmünde düzenlenen hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verilerinizi talepte bulunan adli makamlar ve ilgili kolluk kuvvetleri ile Kanun’un 5/2(e) hükmünde düzenlenen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebebine dayalı olarak gerekli hallerde mahkemeler ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşabiliriz.:

4. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ
Kişisel verileriniz; fiziki ortamda binamıza giriş esnasında güvenlik personelimiz tarafından alınan kimlik kartınızın ziyaretiniz süresinde muhafaza edilmesi ve ad soyadı bilginiz ile ziyaretinize ilişkin detayların, gerekli hallerde elektronik cihazlarınızın marka ve seri numarasının kayıt altına alınması yöntemiyle Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğini sağlamaya yönelik yükümlülüklerimizi yerine getirmek hukuki sebebiyle toplanmaktadır.

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ
Veri sahibi sıfatıyla Şirketimize başvurarak; • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme, • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Başvuru Formu adresinden ulaşabileceğiniz İstanbul Silah ve Savunma Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.